POLITYKA PRYWATNOŚCI

 NZOZ ZDROWIE SP.P. LEKARZY ANTOŃCZYK I PARTNERZY W OSTRÓDZIE

Szanowna/y Pani/Panie na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ ZDROWIE SP.P. LEKARZY ANTOŃCZYK I PARTNERZY, ul. Kościuszki 2 14-100 Ostróda , tel. 89 642 19 56, biuro@nzoz-zdrowie.net

II. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu:

- realizacji świadczeń medycznych w tym ustalenia tożsamości pacjenta, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawiania zwolnień chorobowych. Podstawa prawna przetwarzania: art..6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. h (RODO); ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Podstawa prawna przetwarzania: art..6 ust. 1 lit. c (RODO); ustawa o rachunkowości; - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania: art..6 ust 1 lit c,f oraz art.9 ust. 2 lit f (RODO); Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie informacji;
- archiwizowania, statystyki. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, j(RODO); ustawa o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- określonym w dobrowolnej zgodzie, którą Pani/Pan może wycofać w każdym dowolnym momencie wraz z podaniem ze strony Administratora w każdym indywidualnym przypadku konsekwencji wycofania zgody. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) (RODO).

III. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w ramach przepisów prawa mogą być:

- inne podmioty medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
- podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej;
- audytorzy zewnętrzni;
- dostawcy usług prawnych;
- dostawcy usług kurierskich i pocztowych;
- dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji papierowej i nośników cyfrowych;
- osoby kształcące się do wykonywania zawodów medycznych;
- osoby upoważnione przez Panią/Pana w celu realizacji praw pacjenta;
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym w szczególności art.. 26.ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

IV. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych za wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.

V. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 20 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej;
- 30 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku danych zbieranych do celów podatkowych lub rachunkowych;
- w przypadkach pozostałych wg kryteriów ustalanych na podstawie przepisów prawa i instrukcji archiwizacyjnej.

VI. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- przenoszenia swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Nie planuje się dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany celu przetwarzania zostanie Pani/Pan o tym poinformowany wraz z udzieleniem wszelkich stosownych informacji.

VIII. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne natomiast podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego lub korzystania z innych naszych usług poza przypadkami ratującymi życie. 

IX. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w celu dokonywania rozliczeń finansowych z NFZ za udzielone Pani/Panu świadczenia.